כך התחלנו את התלמוד תורה התימני...

אודות יסוד הת"ת התימני מבשר טוב בירושלים


מאז סגירת הת"ת התימני ברחוב חיי אדם לפני כ - 70 שנה, אשר בו לימדו מארי יוסף קרוואני זת"ע, ומארי יוסף פתיחי זצ"ל ועוד רבנים חשובים, מורגש היה החיסרון העצום. חסרון וצער שכל הורה הרגיש ואף היה מכה בנו כבני יהודי תימן במכת בושה.

כאשר שאלונו אחינו האשכנזים או הספרדים, מה עם ת"ת תימני בירושלים? איך זה שציבור כ"כ גדול של תימנים עם מורשה יחודית מפוארת כזאת, לא זכו אפילו לת"ת אחד??? כבשנו פנינו באדמה.


אין לתאר ולשער את הקשיים שנערמו בדרך, על ימין ועל שמאל, הפרעות ומניעות עבור מפעל קדוש זה, אך עידודם של הרבנים, והידיעה שכל עניין של קדושה חייב שיהיה לו עיכוב בהיות שהיצר הרע נלחם בו, עמדה לנו לאמץ את כוחנו להתמיד במשימת קודש זו, אשר את פירותיה ופירות פירותיה אנו רואים כיום. אך דבר נוסף עודד אותנו להמשיך, והוא - הילדים עצמם...

כבר לפני 11 שנים כאשר הת"ת הוקם ורק מעט מאד ילדים למדו בין כותליו, כבר אז אי אפשר היה להתעלם מהחן היהודי המיוחד, שעטה את פני הילדים הרכים והטהורים, השמחים ללכת בדרך אבותם הקדושים, מה עוד שנלווה אליו גם חינה ותפארתה של מסורת אבותינו שאין כמותה.


ובכאב אנו זוכרים איך שנעזבה ונשכחה תורת אבותינו על ידי רבים מעולי תימן שלא זכו להשכיל ולראות פאר מסורת אבותיהם. חלקם פנו לאחינו היקרים אשכנזים וספרדים ונשארו יראים, אך רבים עזבו את התורה והניחוה בקרן זוית והם ובניהם מנוערים ותורה ומצווה והשכינה בוכיה והקב"ה מחכה מתי ישובו בנים שובבים.

אך בחסד ה' זכינו והנה קמה התורה ומחזרת על אכסניה שלה, ניערה את עפר הזמן הנאסף מעליה, ובפרץ שמחה נהרה לבין כותלי הת"ת, לקבל את לומדיה ממשיכי נוחליה אלו הם הילדים הזכים, הלומדים את משנתם בדרך המקובלת לנו מדורי דורות, במסורת שלא הורקה כלי אל כלי, ברה ותמימה, עומדת וניצבת רעננה וחיה משנים קדמוניות. והנה רואים אנו איך שמם הטוב וריחם הנעים של התלמידים נישא למרחוק. בהתעלות בתורה ויראה והן בידיעת הנגינות ודקדוק הקריאה. אכן יכולים אנו לומר בפה מלא, שאחרי כל הטורח והעמל, רואים אנו ברכה בעמלנו אלו הבנים,

"הכרת פניהם ענתה בם" -"כי הם זרע ברך ה'". מה נעמו פניהם הטהורים כשפאותיהם המסולסלות מעטרות את לחייהם, והם עסוקים כל היום בתורת א-ל חי, כשהמנגינות העתיקות מסתלסלות להן בחן זך ומזוכך, יוצאות מפיהם בקדושה ומרחפות בחלל העולם, ומוסיפות אויר דקדושה לים האויר העכור של דורנו.

אין מילים לתאר את האוירה והשמחה בגאולת העדה. רצוננו הוא להזמינכם בהזמנה של מצוה, בואו והוכחו בעצמכם. אתם מובטחים, כי ביקורכם אצלנו לא ישכח אצלכם על נקלה.

ואם צריכים ברכה, המארי והילדים ישאו תפילה ויפתחו השערים לרפואה וישועה.


הרב יורם גריידי - מנהל המוסדות